Salı , 17 Kasım 2020
Anasayfa / GENEL / PARALEL ÖRGÜTÜN KUMPASLARI DEŞİFRE OLUYOR

PARALEL ÖRGÜTÜN KUMPASLARI DEŞİFRE OLUYOR

Paralel örgütün kumpasları bir bir deşifre oluyor. Deniz Feneri Derneği’ne karşı kurulan akıl almaz kumpasta yeni detaylar ortaya çıktı.
Paralel Devlet Yapılanması (PDY), Kimse Yok Mu Derneği’ne yapılan yardımları artırmak, derneği rakipsiz hale getirmek için Deniz Feneri Derneği ve İHH’yı bitirme planı yaptı. Planı uygulamaya koyan örgüt, emniyet ve Alman istihbaratı işbirliğiyle operasyon üstüne operasyon yaparak algı yönetimini sürdürdü. Tür­ki­ye­’de ve dün­ya­da yüz bin­ler­ce in­sa­na yar­dım gö­tü­ren der­nek, Deniz Feneri davasının baş­la­ma­sıy­la fi­nans kay­nak­la­rı­nın bü­yük kıs­mı­nı o dönem kay­bet­ti. Bu sayede önü açılan Kimse Yok Mu Derneği ise şimdi terör ve örgütlü suçlar soruşturması kapsamında inceleniyor. İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın ha­zır­la­dı­ğı PDY (Paralel Devlet Yapılanması) id­di­ana­me­sin­de yer alan illegal faaliyetlerinde Kimse Yok Mu’nun akıl almaz plan ve amaçları var. Özellikle de Afrika ülkeleri üzerinden…
İLLEGAL FAALİYETLER, DENİZ FENERİ’NE KUMPASLA BAŞLADI
De­niz Fe­ne­ri da­va­sı, İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın ha­zır­la­dı­ğı PDY id­di­ana­me­sin­de yer al­dı. Müş­te­ki­den alı­nan ve der­nek­ler ile ala­ka­lı ya­pı­lan ça­lış­ma­la­rı yan­sı­tan 17 say­fa­lık ‘DR­NK’ kod­lu fo­to­ko­pi­de yer alan bil­gi­le­re gö­re PDY, Fe­thul­lah Gü­le­n’­e ya­kın­lı­ğıy­la bi­li­nen Kim­se Yok Mu Der­ne­ği­’nin önü­nü aç­mak için De­niz Fe­ne­ri ve İH­H’­yı bi­tir­me pla­nı yap­tı. 2008 yı­lın­da Al­man­ya mer­kez­li ola­rak baş­la­yan ve Ma­yıs 2015’te da­va­nın Tür­ki­ye aya­ğın­da­ki sa­nık­la­rın be­ra­atıy­la so­nuç­la­nan De­niz Fe­ne­ri da­va­sı­nın Pa­ra­lel Dev­let Ya­pı­lan­ma­sı­’nın (PDY) kum­pa­sı ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.
PA­RA­LE­LİN NO­TU: D FNR OK.
PDY, De­niz Fe­ne­ri­’ni bi­tir­mek için Al­man İs­tih­ba­ra­tı BND ile iş­bir­li­ği­ne git­miş. İd­di­ana­me­de yer alan bil­gi­le­re gö­re der­ne­ğin ma­li ya­pı­sın­da­ki ak­sak­lık­lar­dan fay­da­la­nan PDY üye­le­ri, şif­re­le­me me­to­duy­la ya­zı­lan 5 nu­ma­ra­lı not­ta “Ger Zubr (Al­man İs­tih­ba­ra­tı Gö­rev­li­si) bey ile pay­la­şım sağ­lan­dı. Ça­lış­ma ge­re­ği Mü­ni­h’­te gö­rü­şül­dü. Os­man Bey (Em­ni­yet İs­tih­ba­rat Gö­rev­li­si) de­kont­lar­la il­gi­li bi­rer kop­ya­sı­nı ver­miş. Ger Zubr ise bağ­lan­tı ile il­gi­li erl (Erol De­mir­han) ya­da mhrm (Mu­har­rem Dur­maz) ile ta­nı­şa­cak tak­dir si­ze ai­t” bil­gi­le­ri yer alı­yor.
İŞTE KİMSE YOK MU’NUN ASIL AMACI!
Diğer yardım derneklerini bitirerek yardımların tümünün kendisine gelmesini sağlayan Kimse Yok Mu’nun amacı ise çarpıcı bir şekilde ortaya koyuluyor. İddianamede yer alan bilgilerde derneğin legal görünüm altında illegal faaliyetler yürüten bir kuruluş olduğu belirtiliyor. İşte kumpas kuran derneğin iddianamede yer alan amacı: “Görüntüde legal olan bir kuruluş yurt dışı yardımlarında özellikle Afrika yardımlarında kendi okullarına gelen o ülkenin aristokrat, bürokratik ve zengin güçlerin, aşiret ve kabile bağlarını kullanarak o ülkelerde o zenginlere bağlı bir alan oluşturma bir güç odağı haline getirme projesidir. Bu sayede o ülkede yeni para güç odakları kazanıp faaliyetlerini daha güçlü hale getirmek istemişlerdir. Kimse yok mu’nun asıl amacı budur.”
KİMSE YOK MU’NUN TIRLARI GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞINDA…iste_kimse_yok_mu_derneginin_asil_amaci_1448003107_0876
Derneğin bir diğer akıl almaz illegal faaliyeti ise kaçakçılık planları oldu. PDY iddianamesine yansıyan bilgilerde Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu bölgesi üzerinden güney ülkelerle yapılan kaçakçılık giriş çıkışlarında derneğin TIR’ları kullanıldı. Güney illerdeki PDY’ye yakın emniyet müdürleri de devreye sokularak planlar tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşti. 2008 ve 2009 yılları arasında kimse yok mu derneğine ait 23 TIR’ın gümrük kaçakçılığı yaptığı, gümrüksüz ithalat yoluna başvurduğu da böylece ortaya çıktı. Bu tarihlerde kaçakçılık gerçekleştirilirken aynı zamanda Deniz Feneri operasyonları ve davası sürüyor. Kamuoyunda algı çalışmaları yapılıyordu.